ValencianoCastellano

Quart de Poblet

Concurs de Guions

QUARTMETRATGES 2020

Bases del 32 Concurs de Guions per a Curtmetratges

 

 1. PARTICIPANTS: hi podran participar totes les persones nascudes o residents a la ComunitatValenciana, amb un màxim de dos (2) obres.
 2. REQUISITS DE LES OBRES: el tema dels guions serà lliure, no s'hauran presentat enedicions anteriors d'aquest certamen, ni tampoc emprat en cap producció anterior. (Sols esvalorarà el guió literari). Només pel fet de participar en aquest concurs, els autors o autoresreconeixen estar en possessió del copyrigth, i per tant disposar dels drets d'autor.
 3. PRESENTACIÓ DE LES OBRES:Les obres es podran presentar de l'11 de maig al 12 de juny de 2020, ambdós inclosos, a través dels mitjans següents:
  1. Presencialment:
   • En el Registre General de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Ladocumentació s'adjuntarà en un CD/DVD o memòria USB.
   • Horari del Registre General de l'Ajuntament: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.Dissabtes de 10:00 a 13:00 hores.
     
  2. Telemàticament:
   • Sede Electrònica de l'Ajuntament de Quart de Poblet (accés a través de la pàgina web: www.quartdepoblet.org)
   • Registre Electrònic de l'Administració General de l'Estat (  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do)

   • Documentació a presentar junt a la sol·licitud:
    • Còpia del DNI o NIE de l'autor/a en format JPG o PDF.
    • Còpia del guió en format PDF, sense nom ni firma de l'autoria, per a l'avaluació deljurat.
    • Còpia del guió en format DOC o RTF per a la seua edició si resulta premiat.
    • Imatge en format JPG d'alta resolució representativa de cada treball per a úspromocional.

 4. SELECCIÓ: el jurat estarà format per l'alcaldessa de la vila, com a presidenta, o el membrede la corporació municipal en qui delegue i tres especialistes en la matèria. El veredicte deljurat serà inapel·lable.
 5. PREMIS:

  Primer Premi: 1.000 € i trofeu.
  Segon Premi: 800 € i trofeu.

  Els guions premiats seran editats per l'Ajuntament de Quart de Poblet.
  Els premis estaran subjectes a les retencions de l'IRPF corresponents.

 6. LLIURAMENT DE PREMIS: el lliurament dels premis tindrà lloc el dia 24 d'octubre de 2020en la gala de clausura i lliurament dels premis del Festival. A totes les persones participantsse'ls remetrà el programa.
 7. OBSERVACIONS: qualsevol cosa no prevista en les Bases serà resolta pel Jurat.El fet de participar en aquest Concurs suposa l'acceptació de les presents Bases.


LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquest certamen es regeix pel que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pelReial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual es regula el Reglament de la Llei General de Subvencions i elque disposen les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Quart de Poblet per al 2020. També ésd'aplicació el RDL 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

No hi podran participar les persones que estiguen incurses en alguna de les causes de prohibició per apercebre subvencions recollides a l'article 13 de la Llei General de Subvencions.

Les dades dels participants seran arreplegades i tractades de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 

Publicat el: 13 de Març de 2020
Botó difusió de Whatsapp Indicadors de transparència
Boton Administració Electronica Fracciona els teus IMPOSTOS
Boton Cita Previa Esports Accés pague els seus rebuts online PGO Perfil Contractant
FEDER EDUSI Fons Social Europeu Instàncies generals Facturació Electrònica FACe imatge calendari fiscal 2015 PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS Accés Plusvalua Imatge Farmàcies Quart és Cultura Memòria Històrica de l'ajuntament Auditori Moli de Vila Ciutat Esportiva Accés QuartJove Portal del comerciant
Web Centre d'Ocupació i Desenvolupament Imatge de la Web de Dona Banner Educació
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, 
	de las Directrices de Accesibilidad para el 
	Contenido Web 1.0 del W3C-WAI

Ajuntament de Quart de Poblet
Plaza del País Valencià 1. 46930 Quart de Poblet (Valencia)
Telèfon:96 153 62 10 | Fax:96 152 13 12
Correu electrònic:info@quartdepoblet.org

Avís legal i Política de Privacitat