ValencianoCastellano

Quart de Poblet

Vostè es troba ací: Inicio  REGIDORIES  Participació ciutadana  Serveis

Registre Local d'associacions

QUÈ ÉS EL REGISTRE MUNICIPAL D'ASSOCIACIONS?

Amb l'aprovació de la Carta de Participació Ciutadana en sessió plenària de 24 de setembre del 2002, l'Ajuntament de Quart de Poblet va voler formalitzar l'experiència viscuda des de fa anys en les relacions entre entitats ciutadanes, moviment associatiu i el propi Ajuntament. Aquest compromís s'ha vist renovat amb l'actualització de la Carta de Participació Ciutadana, aprovada en sessió plenària de 29 de gener de 2019, reafirmant la voluntat d'incorporar les propostes ciutadanes al treball quotidià de les distintes àrees municipals.

Amb la Carta s'aposta per establir vies de participació estables perquè associacions, entitats, col·lectius i persones individuals puguen participar en la presa de decisions, al mateix temps que es vol garantir la transparència en la gestió municipal i satisfer millor les necessitats de la ciutadania. El teixit social organitzat, com a plataforma articulada més pròxima que expressa interessos i preocupacions dels ciutadans i ciutadanes, té un paper fonamental en aquest compromís en el camí d'aprofundiment de la democràcia local i de la participació.

Amb la intenció de donar forma a aquesta voluntat política, i donant resposta a la Llei 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, existeix en la nostra localitat el Registre Municipal d'Associacions, que vol arreplegar a totes les entitats sense ànim de lucre que actuen dins del marc territorial de Quart de Poblet. Es tracta de conèixer la situació real de les associacions existents, per a reflexionar i definir les línies que impulsen la consolidació d'un teixit social organitzat i modern, que busque noves vies i s'ajuste millor a l'interès de la ciutadania de hui per participar i actuar en els assumptes que li preocupen.

Objecte i característiques

El Registre Municipal d'Associacions té per objecte permetre a l'Ajuntament conèixer el nombre d'entitats existents en el municipi, els seus fins, representativitat i incidència, a efectes de possibilitar una política municipal adequada que contribuïsca a enfortir el teixit associatiu de la ciutat.

El Registre Municipal d'Associacions és independent del Registre General d'Associacions de la Comunitat Autònoma, per la qual cosa la inscripció de les entitats o organitzacions en aquest últim no pressuposarà la inscripció en el primer.

El Registre dependrà de la Secretaria General i la seua gestió i manteniment seran realitzats per la unitat administrativa encarregada dels assumptes referents a la participació ciutadana, seguint les directrius establides pel Secretari General.

Les dades contingudes en el Registre Municipal d'Associacions seran públics.

QUINES ASSOCIACIONS PODEN INSCRIURE'S EN EL REGISTRE D'ASSOCIACIONS?

Podran obtindre la inscripció en el registre les entitats ciutadanes sense ànim de lucre que tingan per objecte la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials del municipi, i en particular les associacions de veïnes i veïns d'un barri, les de pares, mares o tutors, les entitats culturals, esportives, recreatives, juvenils, sindicals, empresarials, professionals i qualssevol altres semblants, que exercisquen les seues activitats dins de l'àmbit territorial de Quart de Poblet.

I QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR?

La sol·licitud d'inscripció s'haurà de presentar, tal com recull l'article 14.2 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, exclusivament a través de mitjans electrònics, presentant una instància a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Les associacions interessades en la inscripció hauran d'aportar les dades següents:

  1. Estatuts de l'associació adequadament actualitzats.
  2. Número d'inscripció en el Registre General d'Associacions Autonòmic i en altres registres públics.
  3. Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius.
  4. Domicili social.
  5. Pressupost de l'any en curs.
  6. Programa d'activitats de l'any en curs.
  7. Certificació del nombre de persones associades.
  8. Domicili per a notificacions.
  9. Fotocòpia del CIF.
  10. Autoassignació a un sector d'activitat.

La unitat administrativa encarregada de la gestió del registre realitzarà les comprovacions oportunes per a la inscripció de l'associació, devent en el termini de quinze dies, comptats des de la sol·licitud d'inscripció, comunicar a l'associació interessada el seu número d'inscripció. El transcurs del termini podrà interrompre-se en cas que fóra necessari requerir a l'associació perquè presente documentació no inclosa inicialment. Si transcorregut el termini concedit l'associació no aporta les dades requerides, s'entendrà que desisteix de la seua pretensió de ser inscrita.

En el cas que l'associació sol·licitant no obtinguera resposta a la sol·licitud d'inscripció en el termini assenyalat, s'entendrà efectuada la inscripció, sempre que l'associació haguera aportat les dades indicades anteriorment.

A partir de la data de comunicació del número d'inscripció, es considerarà que l'associació està donada d'alta en el Registre.

QUINS DRETS I OBLIGACIONS TENEN LES ASSOCIACIONS EN INSCRIURE'S?

Drets

Les associacions inscrites, prèvia petició presentada a través de la seu electrónica, amb l'antelació que s'establisca pels serveis corresponents, podran accedir a l'ús de mitjans públics municipals, especialment locals.

Les autoritzacions es concediran atenent a les activitats programades, la disponibilitat d'espais, personal i horaris, segons els criteris que es fixen per les unitats responsables de la gestió dels mitjans sol·licitats.

Així mateix, les associacions inscrites podran accedir a les accions formatives que impulse l'Ajuntament en foment de l'associacionisme.

Prèvia sol·licitud presentada a través de la seu electrònica dirigida a l'Ajuntament, les associacions inscrites podran rebre, preferentment per mitjans electrònics, i en defecte d'això per escrit en el seu domicili social, les convocatòries dels òrgans col·legiats municipals les sessions de les quals siguen públiques, quan en l'odre del dia figuren qüestions relacionades amb l'objecte social d'aquestes.

Les associacions inscrites, per mitjà de sol·licitud presentada a través de la seu electrònica dirigida a l'Ajuntament, podran rebre els acords i resolucions adoptats pels òrgans municipals quan el seu contingut afecte a temes relacionats amb l'objecte social de l'entitat.

L'Ajuntament, prèvia petició expressa de les associacions inscrites interessades, els remetrà les publicacions que, editades per l'Ajuntament, resulten d'interès per a aquelles atenent al seu objecte social.

L'Ajuntament, en funció del volum de sol·licituds de remissió de documentació que registre, podrà arbitrar sistemes de publicació dels ordres del dia i resolucions que haguera de remetre que permeten a les associacions inscrites interessades accedir als mateixos.

En la mesura en què els recursos municipals ho permeten, l'Ajuntament realitzarà anualment convocatòries per a la concessió de subvencions econòmiques a les associacions en base a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Les bases que regisquen l'accés a aquestes seran notificades a les entitats que pogueren estar interessades. Així mateix, seran publicades en el Butlletí Oficial de la Província. Les bases assenyalaran els requisits a complir per les associacions per a poder optar a la seua concessió i la documentació què deuran adjuntar a l'hora de presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica, sense perjuí de què ja estiga en poder de l'Ajuntament.

Les associacions generals o sectorials canalitzaran la intervenció de la ciutadania en els òrgans consultius i de participació regulats en la Carta de Participació Ciutadana.

La presència d'aquestes entitats ciutadanes en els òrgans col·legiats de gestió desconcentrada i en els òrgans col·legiats dels ens de gestió descentralitzada de serveis municipals es materialitzarà en la forma en què la mateixa estiga prevista en els acords per què aquells es regisquen i en la mesura que ho permeta la legislació aplicable. A efectes de determinar el grau de participació de cadascuna d'elles, es tindrà en compta tant l'especialització sectorial del seu objecte social com la seua representativitat.

Els departaments municipals articularan les relacions de col·laboració necessàries a fi de facilitar la tramitació dels assumptes promoguts per les associacions degudament inscrites, sent la unitat administrativa responsable de la gestió d'aquest Registre Municipal d'Associacions l'encarregada de subministrar a altres unitats municipals les dades referents a les associacions que hagen d'estar en els arxius d'aquesta administració.

Obligacions

Qualsevol canvi o modificació en les dades que consten en el Registre d'Associacions, hauran de ser notificades a aquest, dins del termini establert, d'acord amb la normativa legal vigent en esta matèria. Aquesta notificació s'haurà de realitzar en primer lloc al Registre Autonòmic o Estatal corresponent, a través de mitjans electrònics i presentant la documentació requerida. Una vegada s'haja realitzar aquest tràmit, s'haurà de fer la comunicació al Registre Local d'Associacions de Quart de Poblet, a través de la seu electrònica, aportant una còpia de la documentació presentada davant el registre corresponent, junt amb el certificat de la seua presentació.

Les associacions respondran de l'ús realitzat de les instal·lacions municipals i dels danys que en aquestes pogueren causar per la seua utilització.

L'incompliment d'aquestes obligacions podrà donar lloc, prèvia tramitació de l'oportú expedient, a la baixa de l'associació en el Registre amb la consegüent pèrdua dels drets enumerats en aquesta Instrucció.


Avaluació de l'Impacte del Moviment Associatiu


AVALUACIÓ DE L'IMPACTE 2018 DE LES ASSOCIACIONS DE QUART DE POBLET

Avaluació de l'Impacte del Moviment Associatiu


CARTA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE QUART DE POBLET

 

Publicat el: 15 de Juliol de 2022
Indicadors de transparència
Boton Administració Electronica Botó accés directe Ordenança Benestar Animal Botó Cita Prèvia Genèric Accés pague els seus rebuts online Imatge OVT
PGO Perfil Contractant
FEDER EDUSI Fons Social Europeu Instàncies generals Facturació Electrònica FACe imatge calendari fiscal 2015 PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS Imatge Farmàcies Quart és Cultura Memòria Històrica de l'ajuntament portal_consumidor
Auditori Moli de Vila Ciutat Esportiva Accés QuartJove Portal del comerciant
Web Centre d'Ocupació i Desenvolupament Imatge de la Web de Dona Banner Educació
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, 
	de las Directrices de Accesibilidad para el 
	Contenido Web 1.0 del W3C-WAI

Ajuntament de Quart de Poblet
Plaza del País Valencià 1. 46930 Quart de Poblet (Valencia)
Telèfon:96 153 62 10 | Fax:96 152 13 12
Correu electrònic:info@quartdepoblet.org

Avís legal i Política de Privacitat